Licenční ujednání

1
Autor (uživatel aplikace BioLog) tímto uděluje licenci k užívání jím zadaných dat Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR (dále AOPK ČR).
2
Licence se uděluje jako bezúplatná.
3
AOPK ČR je oprávněna dílo dále rozvíjet, modifikovat, začleňovat do celků společně s díly jiných autorů, publikovat jej písemně i elektronicky, prostřednictvím webových stránek, distribuovat koncovým uživatelům, a to úplatně i bezúplatně a jinak dílo volně užívat dle svého uvážení.
4
AOPK ČR je oprávněna licenci poskytnout třetí osobě, a to i bez souhlasu autora.
5
Licence je z hlediska územního, časového, množstevního a věcného rozsahu neomezená.
6
AOPK ČR není povinna dílo užít.
7
Autor odpovídá za původnost díla.
8
Licence je poskytována na dobu trvání autorských práv majetkových autora.

Kontaktujte nás


Kaplanova 1931/1
148 00 Praha 11 - Chodov
tel: + 420 283 069 348