O projektu

BioLog je další z řady možností sběru informací o výskytu druhů živočichů, rostlin, hub a dalších organismů - především v České republice. Data shromažďuje Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, která je státní institucí. AOPK ČR se zabývá mimo mnohé další i sledováním stavu biotopů a druhů – především za účelem ochrany přírody.

Výzkum rozšíření druhů má v ČR dlouhou tradici a stabilní odborné zázemí. Data o výskytu druhů je možno využívat a prohlížet, ale je také nutno je zadávat a získávat, proto vznikla řada specializovaných databází a jejich aplikačních rozhraní. Jednou ze stále populárnějších cest k datům o druzích je spolupráce s veřejností. V jejích řadách je totiž skryt dříve netušený lidský potenciál. Ostatně české země disponují nadprůměrným počtem amatérských přírodovědců, kteří často nemalou měrou k poznání dané skupiny či daného území přispívají. Právě na tyto uživatele aplikace cílí.

Na odborné hodnotě vzhledem ke svému počtu rostou i údaje o výskytu obecných druhů, s nimiž se lze běžně setkávat ve městě i v přírodě. Vítaným uživatelem BioLogu je tak i zájemce o přírodu, který rozezná i jen několik druhů ze svého okolí.

Pro dynamiku poznání je téměř nemožné říci přesné číslo, kolik druhů to vlastně u nás žije. Z území našeho státu je dnes známo téměř 80 tisíc různých druhů. Najdeme u nás 3500 druhů cévnatých rostlin. Dále je známo 886 druhů mechorostů, 1500 druhů lišejníků a až 40 000 druhů hub (z toho přibližně 4000 hub vyšších). Hmyzu je zaznamenáno přes 24 000 druhů, ostatních bezobratlých okolo 8000 a obratlovců 711 druhů.

Mimo úroveň celostátní je důležitá i úroveň lokální, druhová rozmanitost samozřejmě není na našem území rovnoměrně rozložená, jsou oblasti druhově chudé i druhově bohaté: rozlišovat je možné malé lokality či celé oblasti nebo i města – ostatně v rámci Česka patří mezi „horká místa“ biodiverzity Praha i Brno. Objevit další horká místa biodiverzity můžete pomoci i vy.

Druhová bohatost katastrálních území v České republice. Horká místa druhové diverzity jsou nejtmavší.

Biodiverzita

Kontaktujte nás


Kaplanova 1931/1
148 00 Praha 11 - Chodov
tel: + 420 95 142 1348